02.10.2022

Четиридесет и първо заседание  на Общински съвет – Болярово

На 30 октомври 2018 година Общинският съвет-Болярово проведе своето четиридесет и първо заседание.


На него местните депутати разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общински съвет за третото тримесечие на 2018 година; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2018 година; ползването на широколистна дървесина от Общински горски фонд на територията на община Болярово за нуждите на местното население; предприетите мерки за повишаване готовността за действие при усложнена зимна обстановка за сезон 2018/2019 г.; приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Болярово; ново  обсъждане на решение № 486/20.0.2018 год., относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Стефан Караджово, ул. „Георги Димитров“ № 34, представляващ сграда с идентификатор № 69208.164.1 по КК на селото; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Ситово , община Болярово, представляващ УПИ III в кв. 3 по плана на селото; предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост в с. Шарково на „Български пощи“ ЕАД; предоставяне под наем на общински имот – сграда с идентификатор № 05284.501.462.1 находящо се в гр. Болярово; отдаване под наем на част от поземлен имат № 00105 по картата на възстановена собственост на село Горска поляна за срок от една година.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com