03.02.2023

Община Болярово се готви за зимни условия

Заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии в община Болярово


На 30 октомври 2018 г. се проведе заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия на територията на община Болярово, кметове и кметски наместници, ръководители на фирми и ведомства, във връзка с подготовката на община Болярово за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2018/2019 г.

Председателят на щаба (кметът на общината Христо Христов) откри заседанието и представи на вниманието на присъстващите дневния ред. По първа точка от дневния ред присъстващите членове на щаба и гостите бяха запознати с актуални заповеди: относно създаване на необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в кметствата, учебните заведения, детските заведения и др. на територията на община Болярово сезон 2018/2019г. и относно подготовката на общината за работа и живот при зимни условия сезон 2018/2019 г.

       Следваща точка бе: обсъждане и планиране на мерки за повишаване готовността за действие при усложнени зимни условия. В нея участие взеха всички представители на щаба и на институции, имащи отношение към разискванията и вземането на мерки, свързани с подготовката за зимни условия.

Представителят на Областно пътно управление – Ямбол, ръководителят на Районна пътна служба – Елхово,  Георги Иванов сподели,че отпуснатите средства за общините Елхово и Болярово са 104 хил. лв., само за Болярово са 27 хил. лв., което е 4 пъти по- малко от необходимото. От 2009 г. не е правена пътна маркировка на третокласните пътища, а от 2015 г. не е правена такава на второкласните пътища. Извършена е  проверка на техниката –  наличната е от 6 машини, останалите работят по обекти, трябва да прехвърлят още 11 машини, пясък има, солта е малко. Това, че нямат база в Болярово също затруднява почистването. Проблемите идват и от това, че машинистите са в Ямбол и ги карат в Елхово, където са машините, забавя се почистването, в извънредни ситуации домуват в Елхово и в Болярово. И тази година няма да се направи пътна маркировка. На  пътя Кошу дере-Стефан Караджово-Камен връх-Ямбол има много храсти, които ще пречат на снегопочистването и ще предизвикат снегонавявания, но през 2018 г. няма средства за ремонта на този път. Г-н Христов сподели, че на Общински съвет-Болярово бе поставен въпроса за снегозащитни огради и на пътя Малко Шарково-Воден. Знаят се местата на снегонавяванията, ако е възможно да се поставят и там, бе молбата им.

Апостол Калев (ръководител на КЕЦ-Ямбол и КЕЦ Елхово) благодари на общината за  съдействието и напомни за осъществената връзка от 4 км, чрез която бързо става превключването на два провода и за много кратко време ще се локализират авариите. В доста от населените места има направени ремонти и след мероприятията по- бързо се откриват повредите и по- бързо се отстраняват. Екипите са оборудвани за работа при зимни условия са готови да действат в усложнена зимна обстановка, могат да бъдат командировани екипи.

Инж. Стоянов сподели, че язовир „Малко Шарково”, който е с 45 млн. куб. м. вода максимален обем,  постоянно се наблюдава, ежедневно се докладва за състоянието му, ежемесечно правим заявка пред МОСВ за водното количество, което трябва да се източи от основния изпускател. Всички съоръжения са изправни, поддържат го.

Директорът на хлебозавод в град Средец докладва,че колите им са оборудвани за зимни условия, но ако пътят е затворен няма да могат да дойдат.

Стоян Петков (началник на У ПБЗН Болярово) каза,че пожарният автомобил е изправен, ЗИЛ-ът  също, имат и друг автомобил УАЗ, който също е в готовност при необходимост.

Атанас Дженков (началник на В и К – район Болярово) съобщи, че през октомври са започнали подготовката за работа в зимни условия, снабдяването с резервни части, съоръженията, помпените станции са приведени за работа в зимни условия. Разполагат с две машини и един багер, имат готовност.

Г-жа Михов (ЦСМП- Болярово) каза,че имат готовност за работа в зимни условия, има запас от лекарства, колите имат зимни гуми.

Д-р Вълков (официален ветеринарен лекар на община Болярово) също каза,че през годините не са имали проблем с частната практика, лекарите идват с високопроходими коли и стигат до животновъдните обекти, когато са почистени пътищата имат готовност и пътуват в зимни условия.

Част от кметовете и кметските наместници също поставиха определени въпроси и проблеми, за които ще се търси решение.

Закривайки заседанието, г-н Христов пожела безаварийна зима на всички присъстващи.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com