07.02.2023

Кулинарна изложба в с. Бояджик

Ïëåâåí (23 ôåâðóàðè 2013)  Ïëåâåí â ïðîèçâîäñòâåíàòà áàçà "Îðèîí" íà Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî ðåñòîðàíòüîðñòâî, òúðãîâèÿ è îáñëóæâàíå ñå ñúñòîÿ êóëèíàðåí ïðàçíèê, íàðå÷åí "Áàíàòñêè âêóñíîòèè". Ïî èíèöèàòèâà íà ñåêðåòàðêàòà íà ÷èòàëèùåòî â íèêîïîëñêîòî ñåëî Àñåíîâî Ìàðèÿ Èâàíîâà 15 ìîìè÷åòà è ìîì÷åòà îò ãèìíàçèÿòà, ðúêîâîäåíè îò ó÷èòåëêàòà ïî ïðàêòèêà Òàòÿíà Ìèõàéëîâà, èçó÷àâàõà òàéíèòå íà êóõíÿòà íà áàíàòñêèòå áúëãàðè. Òå ïðèãîòâèõà âêóñíè è åâòèíè ÿñòèÿ, ïîäðåäèõà ãè â èçëîæáà, êîÿòî âïå÷àòëè ãîñòèòå. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Ìàëèí Ðåøîâñêè

По повод 21 ноември 2018 г.- Ден на християнското семейство, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик организира Кулинарна изложба „Хелиос“, която има за цел да подпомогне приобщаването на родителската общност.

Кулинарната изложба е в две категории- „Семейна баница“ и „Домашен десерт“, а условието е участниците да не се занимават професионално с готварство.

Кулинарна изложба „Хелиос“ е съвместна инициатива на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик и „Хелиос“ ММЦ Приморско.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com