07.02.2023

Нова цена на водата в Ямбол

З А П О В Е Д

№214/31.12.2018г.

На основание чл.20 от ЗРВКУ и Решение №БП-Ц-20 от 28.12.2018г. на КЕВР

О П Р Е Д Е Л Я М :

 считано от 01.01.2019г. следните цени на ВиК услугите:

Заповедта да се публикува в един всекидневник и на интернет страницата на дружеството.

Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на гл. счетоводител, р-л отдел “КОИ”, р-л отдел “Продажби” за сведение и изпълнение.

УПРАВИТЕЛ:

инж. Стоян Радев

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com