28.01.2023

Общински съвет- Болярово прие бюджета на общината за 2019 година

На 30 януари 2019 година, на своето четиридесет и четвърто заседание, Общински съвет – Болярово прие бюджетът на общината за настоящата 2019 година (6 400 000 лв.).


Освен тази точка, местните депутати разгледаха, обсъдиха и одобриха и още няколко докладни записки, а именно: план за заседанията на Общински съвет Болярово за 2019 година; годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на мандата 2015 – 2019 година;  програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода януари 2019 – декември 2019 г.; план – сметка за дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ за 2019 година; изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово; празничен календар за честване на годишнини и други празници в общината през 2019 година; отчет за изпълнение общинския план за действие за интеграция на ромите в община Болярово за 2018 г.; категоризиране на жилища – общинска собственост според предназначението им; отдаване под наем за 2018-2019 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на селата Денница, Иглика, Камен връх, Стефан Караджово и Ружица; годишен отчет на Местната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово за 2018 година; уведомяване на ОбС Болярово за решения по протоколи от Общи събрания на Окръжен съд Ямбол, проведени на 03.12.2018 г. и 12.12.2018 г. с които на основание чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт по искане на съдебните заседатели са освободени предсрочно като съдебни заседатели от община Болярово при Районен съд гр. Елхово; кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Болярово“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.040 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“; маркиране на дървесина в Общински горски фонд на територията на община Болярово; предложение от Атанас Борисов Дженков – председател на ОбС Болярово за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Стефан Караджово за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет на предстоящите избори през 2019 г.; одобряване на безлихвен заем за сметка на чужди средства.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com