03.02.2023

Текат дейности по поддръжка и оформяне на зелените територии в Ямбол

С почистване на жилищен комплекс „Диана“, община Ямбол стартира ежегодните дейности по поддръжка на зелените територии в града. Целта е продължаване на мерките за подобряване приветливия вид на кварталите, както и изпълнение на ангажиментите на общината в съответствие с Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.

Премахват се изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура. В тази графа попадат също неподходящи по вид и разположение за градската среда дървета и храсти. Дейностите включват още оформяне на короните на наличната дървесна растителност – ясен, чинар, липа, акация, гледичия и др., с възрастов състав над 20 години. Прочистването и подрязването се осъществява след направен предварителен оглед на  растителността от комисия, с участието на ландшафтен архитект и експерт по озеленяването, които задължително присъстват и при самата интервенция на терен.

Дейностите продължават в другите части на града с усилени темпове, тъй като месеците февруари и март са най-подходящия за това сезон, преди раззеленяването на растенията. Община Ямбол напомня на гражданите, че съгласно нормативната уредба, поддържането и опазването на озеленените площи и декоративната растителност се организира и осъществява от общините и техните служби. Именно декоративната растителност е в основата на обособяването на зеленените площи, както и на насажденията по алеи, улици и площади и точно поради тази причина тя е защитена от закона.

Декоративните растения са онези растения, които се използват за украсяване на пространството и се отглеждат с естетическа цел, за разлика от други видове (като ядливи или лечебни растения). В тази връзка всяко засаждане на растителност на територии общинска собственост следва да става след съгласуване и разрешение от община Ямбол.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com