03.02.2023

Общинската комисия по безопасност на движението с нови приети мерки

През февруари Общинската комисия по безопасност на движението с председател Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово) проведе заседание, на което се обсъдиха и приеха Отчет за състоянието на безопасността на движение в община Болярово и анализ на пътнотранспортните произшествия, Мерки за повишаване на безопасността на уязвимите участници в движението до 2020 година, Мерки за предпазване на служителите и работниците на община Болярово от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа., съгласно Решение № 16 от 17 януари 2019 г.

След утвърждаването на приетите мерки, те бяха изпратени на всички ръководители на социални и учебни заведения за сведение и изпълнение.

Приетите мерки за повишаване на безопасността на уязвимите участници в движението до 2020 година са: извършване на ремонтни дейности (реконструкция и рехабилитация на улична и тротоарна настилка в част от населените места); ремонт на компрометирани участъци от четвъртокласната пътна мрежа;  периодично обновяване на хоризонталната маркировка в населените места и в критичните участъци от общинската пътна мрежа; окосяване на банкетите по четвъртокласната пътна мрежа и осигуряване на видимост на критичните участъци; поставяне на видеокамери, които да се използват и за контрол на скоростта на движение; подаване на сигнали до ОПУ и АПИ за извършване на необходимите ремонтни дейности по компрометирани участъци от републиканската пътна мрежа на територията на община Болярово; подаване на сигнали до ОПУ за поддръжка на пътищата от републиканската пътна мрежа-почистване на банкети, осигуряване на видимост, включително и при необходимост от опесъчаване и почистване на сняг; подмяна и поставяне на пътни знаци, подобряващи регулирането на движението в населените места, съгласувано с РУ-Елхово; поддържане в изправност на наличната автомобилна техника на община Болярово, включително на СУ „Д-р П. Берон“, гр. Болярово, ОУ “Стефан Караджа“, с. Стефан Караджово и социалните институции и услуги, разкрити в община Болярово; при провеждане на процедури за възлагане на изпълнение на транспортни услуги по общинската транспортна схема да се залагат изисквания за изправни превозни средства и квалифицирани водачи; да се гарантира стриктно спазване на предложената система от мерки за предпазване на служителите и работниците на община Болярово от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа; да се представят на общинската комисия по безопасност на движенията планираните занимания с децата и учениците от учебните заведения на територията на община Болярово по теми, свързани с безопасността на движение; да се предприемат действия, съвместно с ОПУ за ограничаване на скоростта на движение по обиколния път на гр. Болярово; да се предприемат действия, съвместно с ОПУ за ремонт и обезопасяване на подлеза  по обиколния път на гр. Болярово; кметовете и кметските наместници за населените места от общината и секретарят на общинската комисия за безопасност на движението за град Болярово да определят съвместно с животновъдите най-кратките маршрути за преминаване на животните, а със-земеделските производители – маршрути за движение на техниката, така че да се минимизират условията за създаване на ПТП. За определените маршрути да се изготвят и представят в общинската комисия по безопасност на движението протоколи; представителите на РУ-Елхово да засилят осъществяваният системен пътен контрол на местата, където често настъпват ПТП, както по предварително планиране, така и при необходимост, заявена от кмета на община Болярово; представителите на РУ-Елхово да засилят осъществяваният контрол за употреба на алкохол, наличие на свидетелства за управление на МПС и др. под. на територията на община Болярово; осъществяване на съвместни инициативи между РУ-Елхово, детските и учебни заведения на територията на община Болярово, с цел повишаване на информираността сред децата и учениците за правилата за безопасно движение по пътищата; редакторът на общинския вестник „Крайгранична искра“ да създаде и осъществи периодична информационна кампания по различни теми, свързани с безопасността на движение, включително и добри практики от други държави.

Приетите от комисията мерки за предпазване на служителите и работниците на община Болярово от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа са: да се издадат заповеди от кмета на общината за водачите на МПС, собственост на община Болярово, от ръководителите на социалните заведения за водачите на МПС, ползвани от съответните институции, от директорите на училищата, за водачите на училищните превозни средства за провеждане на начален и периодичен-всекидневен инструктаж за водачите, които пътуват всеки ден и начален и периодичен – месечен инструктаж за водачите, които пътуват по-рядко от всеки ден; в  заповедите да се посочат отговорни за инструктажа лица. Копие от заповедите да се изпратят на общинската комисия по безопасност на движението в срок до 15 април 2019 г.; кметът на община Болярово и ръководителите на социални и учебни заведения да определят лице/лица, които да извършват преглед на техническото състояние на МПС, преди всяко тяхно ползване. За извършения преглед да се оформя съответния документ, удостоверен с подпис на отговорното лице. Копие от заповедта или акта за определяне на отговорните лица де се представи в общинската комисия по безопасност на движението в срок до 15 април 2019 г.;  периодично, заедно с представител на РУ-Полиция, гр. Елхово да се извършва проверка за употреба на алкохол и други упойващи вещества на водачите на МПС на община Болярово, социалните и учебни заведения; да се издадат заповеди от кмета на община Болярово и ръководителите на учебните и социални заведения за ползване на колани от водачите и всички пътници в МПС. Копие от заповедите да се изпратят на общинската комисия по безопасност на движението в срок до 15 април 2019 г.; работниците на сметосъбиращата машина, както и общите работници да носят светлоотразителни жилетки при извършване на дейността си; стриктно да се спазват изискванията за почивка на водачите на МПС при планиране на тяхната натовареност, включително и при работа на смени;  преди началото на зимния сезон да се извършват прегледи за готовността на МПС за движение в усложнени и зимни условия от специално назначени комисии от кмета на общината и ръководителите на социалните и учебни заведения. В състава на комисиите да се включва представител на РУ-Полиция, гр. Елхово. Копие от протоколите за извършените прегледи да се изпратят на общинската комисия по безопасност на движението в срок до 10 ноември 2019 г.; ръководителите на социалните и учебни заведения да предприемат всички необходими действия за поддържане на наличните МПС в изправност; ръководителите на социалните и учебни заведения да разработят и внедрят система от мерки за предпазване на служителите и работниците си от наранявания или загуба на живот в резултат на ПТП по време на работа и да ги  представят на общинската комисия по безопасност на движението в срок до 15 април 2019 г.

В отчета за извършеното от община Болярово по повишаване на безопасността на движението през 2018 година се съобщава за извършените ремонти на четвъртокласната пътна мрежа през изминалия период.

Община Болярово стопаниска и отговаря за поддържането на пътищата от четвъртокласната мрежа, както и текущите и заложените такива. Като цяло общинската пътна мрежа е в относително добро състояние, като на най-компрометираните участъци се извършват текущи ремонти, съгласно бюджета, с който разполага общината.

На всички общински пътища се извърши окосяване на банкетите, както и подрязване на храсти. Има сключен договор с фирма, която осигурява проходимостта на пътищата от четвъртокласната мрежа при зимни условия. Със собствена техника е организирано почистването на улиците от сняг и лед в населените места. При необходимост пътищата и улиците се обработват срещу заледяване чрез опесъчаване.

В изпълнение на разпореждане пешеходните пътеки бяха изпълнени с бяла боя. Поставиха се табели Д17 – 20 бр. и В2 – 1бр. Периодично се извършва поддръжка на положената маркировка по улиците и четвъртокласната пътна мрежа.

Община Болярово е разработила проект и очаква финансиране за ремонт на пътната и тротоарната настилка на улици в населените места: гр. Болярово и селата: Голямо Крушево, Малко Шарково, Мамарчево, Попово, Шарково, Стефан Караджово и Воден. Ремонтът на участъците ще подобри и условията за повишаване на безопасността на движение в населените места.

На територията на община Болярово има пътни участъци с критично лошо състояние, които създават сериозна опасност за произшествия. С поредица от писма е сигнализирано на институциите, които са отговорни за стопанисването, поддържането и ремонтът на пътната мрежа, държавна собственост – ОПУ, АПИ, както и други инстанции, но към момента няма предприети реални действия.

При необходимост се подават писмени сигнали до АПИ за предвиждане на ремонт и на други критични участъци от републиканската пътна мрежа, както и за почистване на участъци с изключително понижена видимост и създадени условия за ПТП.

Община Болярово изпълни проект „Децата на Болярово – успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на една от дейностите беше създаден и в продължение на две години функционираше клуб „Безопасност на движението“, в който децата от най-ранна възраст бяха обучавани по интерактивен начин на правилата за движение. Оборудва се и кабинет по безопасност на движението. Кабинетът ще се ползва и в бъдеще за обучение на децата за правилата на движение по разбираем и запомнящ се начин.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com