28.01.2023

Превенция на противообществените прояви от МКБППМН в училищата

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Болярово проведе поредната инициатива във връзка с превенция с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Този път тя се  проведе в СУ‘ „Д-р Петър Берон“- град Болярово и се осъществи заедно с класните ръководители и обществените възпитатели в училището.Темата на урокът е“ Кражба и грабеж“.На  9 Април урокът се проведе в часа на класа заедно с учениците от 5 и 6 клас.Водещ на темата беше Л.Ценов и заедно с кл.ръководители Милена Манолова и Янка Микова им  се разясниха термините ‘‘кражба‘‘ и ‚‘грабеж‘‘ .Също така се  разиграха нагледно сцени с учениците ,показващи какво е извършване на кражба и на грабеж;как да се предпазват от съучастие и от извършване на подобни прояви.Също така педагозите разясниха на учениците всичките негативи  последствия ,които ги очакват след извършване на подобни прояви,а именно: че ще бъдат наказани от Педагогическия съвет,ще бъдат заведени на отчет  в Детска педагогическа стая, ще им бъде разгледано Възпитателно дело от МКБППМН за налагане на възпитателни  мерки ,както и настаняване във ВУИ; ще бъдат вписани в криминално  досие  за цял живот и ще бъдат подложени на съдебно преследване и осъдени и др.Урокът приключи с дискусия от видяното и наученото .Педагозите отправиха апел към учениците бдително да внимават в каква компания влизат  и при попадане в такава ситуация да не се поддават ,да бъдат  предпазливи ,за да не се окажат извършители на подобни престъпления .

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com