01.12.2022

Предстои подписване на договор по одобрен проект на община Болярово

С писмо от 3 юни 2019 година от Министерството но околното среда и водите, изпълнителният директор Михаела Габрашкова съобщи на кмета на община Болярово за отпусната безвъзмездна помощ в размер на 658 880, 11 лв. за реализацията на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище гр. Болярово, община Болярово”.

 Общинското сметище е закрито през 2009 г. със Заповед № РД-08-121/ 23.07.2009 г. на Директора на РИОСВ гр. Стара Загора за преустановяване експлотацията на общинско депо за неопасни отпадъци /битови и строителни/, находящо се на територията на община Болярово. Регионалното депо за неопасни отпадъци на община Елхово и Болярово, община Елхово е въведено в експлоатация и има издадено Комплексно разрешително №134/2006 г.

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлотацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляване количеството на отделящия се инфилтрат и подобряване на ландшафта на района. Предвижда се рекултивацията да протече в следната последователност: Вертикална планировка, Техническа рекултивация, Биологична рекултивация.

Целите на проекта са свързани с подобряване на екологичната обстановка в района и създаване на по добри условия за живот с по-чиста околна среда. С техническата и биологична рекултивация се постига: предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води; опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване; прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство; създаване на подобен на околното пространство ландшафт; създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com