04.12.2022

Четиридесет и деветото заседание на Общински съвет- Болярово

На четиридесет и деветото заседание на Общински съвет- Болярово, проведено на 25 юни 2019 година, общинските съветници разгледаха, дискутираха и приеха няколко докладни записки.

А именно относно: състояние на общинска транспортна схема в община Болярово, съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година на МТС за условията и реда за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; предоставяне под наем чрез търг на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2019/2020 година;  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Болярово, община Болярово; предложение за предоставяне на дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози в община Болярово; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметове и кметски наместници по Закона за физическото възпитание и спорта за 2018 година; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2019 година; приемане отчета за изпълнение бюджета на общината за 2018 година; приемане на допълнителен годишен план за 2019 г. и ползването на дървесина от общински горски територии собственост на община Болярово; ползване на дървесина  от общински горски територии собственост на община Болярово  за 2019 г.       ; изпълнение на проектно предложение „Патронажна грижа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0001-2.040 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По една от разглежданите докладни записки, относно: отчет за дейността на РУ „Полиция“ – гр. Елхово – участък гр. Болярово за 2018 година, гост на сесията бе временно изпълняващият длъжността началник на Районно управление „Полиция“ – град Елхово – Георги Вълков. Към него кметът на общината и кметове на населени места и общински съветници отправиха тревожни въпроси, на които, увери ги той, ще се търси решение в възможно най-скоро.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com