28.11.2022

Над 1 200 000 лв за услуги за ранно детско развитие в Община „Тунджа“

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е увеличен общия ресурс по схемата BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ с цел обезпечаване предоставянето на услуги за деца до края на 2020 година.

По тази операция Община „Тунджа“ изпълнява дейности по проект „Желани пространства-Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“ от 2016 год. с първоначално отпусната  безвъзмездна финансова подкрепа в размер на 588 567.00 лв.

Допълнително отпуснатият бюджет за община „Тунджа“ е в размер на 336 000,00 лв. за доставка на интегрирани услуги, насочени към деца и семейства в риск през периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. Това е второто анексиране на договора, по който е осигурено безвъзмездно финансиране. За 2019 год. са договорени допълнително 296 450.00 лв. Така общата финансова подкрепа за изпълнение на проекта до 2020 г. ще бъде на стойност 1 221 017 лв.

За тази цел до 30.09. 2019 год. Община „Тунджа“ ще подготви и депозира искане за сключване на допълнително споразумение между Управляващия орган на програмата и общината, което да уреди удължаване продължителността на административния договор и допълнителното финансиране.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com