28.01.2023

Петдесето заседание на Общински съвет – Болярово

Лора Величкова

На 29 юли 2019 година Общински съвет-Болярово проведе петдесетото си заседание. Заседанието е предпоследно за мандат 2015-2019 г.

На него общинските разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: приемане отчета за изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2019 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общински съвет за второто тримесечие на 2019 година; отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие 2019 г.; отчет за работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2019 година; отдаване под наем за 2018/2019 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на селата Мамарчево, Златиница и Ситово; продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Болярово, ул. „Младежка“ № 27; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Ситово, община Болярово, представляващ УПИ-IIIв кв. 3 по плана на селото; приемане на допълнителен годишен план за 2019 г. и ползването на дървесина от общински горски територии собственост на община Болярово; предложение за формиране на група в ДГ „Здравец” и филиали – филиал с.Шарково при недостатъчен брой деца; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2019 година; предложение на временната комисия за провеждане на процедура по определяне на дванадесет кандидати за съдебни заседатели от община Болярово за Районен съд – град Елхово за предлагане и обсъждане на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд – Ямбол и трима съдебни заседатели на Окръжен съд – Ямбол за предлагане и обсъждане на Общото събрание на съдиите на Апелативен съд – град Бургас.

На заседанието присъства и гражданин, който взе отношение по последната точка – изказвания, питания, мнения, предложения и становища на гражданите. Георги Гагов от село Горска поляна и за втори път поставя този проблем пред Общинския съвет и общинското ръководство. Проблемът е от животинския обект – кравеферма в съседство то неговата къща. Неговото оплакване, както и на съседите, с които са направили подписка (шестима) са от шума и замърсяването, идващо от кравите, отглеждани непосредствено до домовете им. Той моли за пореден път да бъдат взети мерки – поне да се отдалечи животинския обект.

Кметът на общината Христо Христов отговори, че такива мерки ще бъдат взети, предприел е вече някакви действия, разговаряно е и ще има отново среща в селото, за да се изяснят тези различия, които създават напрежение между хората в селото.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com