28.11.2022

Два нови центъра за доставка на интегрирани услуги  в Община „Тунджа“

Стартира подготовката на техническото изпълнение по проект „Център Домашни грижи – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“,  финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 252 269,60 лв .

Проектните дейности включват създаването на Център „Домашни грижи“, чрез който ще се предоставят мобилни медико – социални грижи за хората от малките населени места. За ръководител на Центъра е назначена г-жа Мария Славова.

Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.

Ще бъде осигурена заетост за 20 лица – медицински сестри – 3, социални асистенти – 6, социален работник, психолози – 2 и рехабилитатор, ще бъдат в подкрепа на потребителите в домашна среда.

Планираната продължителност на проектните дейности е 16 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда.

По второто одобрено проектно предложение: „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  вече е създаден Общностен интеграционен център КОПМАС, в който са назначени ръководител- Жана Михова, социален работник, психолог и медицинска сестра. Предстои назначаване на рехабилитатор, логопед, социален педагог, юрист, медиатор, педиатър, стоматолог и др. здравни специалисти, които да осигурят интегрирани услуги за деца над 7 год. възраст, родители и възрастни лица от рискови социални общности.

Териториалният обхват на интервенциите ще включва гарантиран достъп до услуги и ресурси за представители на местните общности от всички 44 населени места от селски тип в община „Тунджа“.

Проектът ще предлага диференциран и съобразен със спецификата на общината интегриран подход насочен към населените места, в които живеят деца, семейства и други лица в риск от социална маргинализация и бедност. Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните области: включване в професионални обучения и последваща защитена заетост за 22, 18, и 12 – месеца според спецификата на работа и длъжността, на която лицата ще бъдат назначени, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и мерки за развитието на местните общности. Почасово ще бъдат ангажирани и здравни специалисти.

Планираната продължителност на проекта е 24 месеца, като доставката на интегрираните услуги от специалистите в общностния център – КОМПАС ще бъде 18 месеца.

В рамките на проекта  жителите на общината ще се възползват и от интегрирани форми на семейно консултиране, превенция на заболявания в ранна детска възраст, съчетано с изграждането и на услугата- безплатна детска млечна кухня, за деца от 6 месечна до 2 год. възраст. Предвижда се над 2000 лица да бъдат засегнати от дейностите по проекта.

Проектното предложение по двата компонента е на обща стойност 843 778,51 лв., в т.ч. 499 959,64 лв по ОПРЧР.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com