10.12.2022

Отваряне на оферти по обществени поръчки

На 9 септември 2019 година бяха отворени оферти по три обществени поръчки. И на трите комисии, назначени със заповед на кмета на общината, председател бе заместник-кметът Нина Терзиева.

Първата обществена поръчка бе с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ – XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово” по Проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ-XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово“. Една бе постъпилата оферта в законоустановения срок – на фирма „ИМСТИ“- град Ямбол.

Второто заседание на назначена от кмета комисия в този ден бе относно отваряне на оферти относно: „Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище, УПИ – XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово” по Проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ-XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово“. И тук в законоустановения срок само една фирма бе подала офертата си – „Контрол инженеринг“ АД – град Ямбол.

Третата назначена комисия отвори офертите по следващата обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителен надзор при извършване на дейности по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Болярово” по проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“. Тук, офертите, постъпили в срок бяха три: „Консулт инженеринг“ ЕООД – град София, Строителна компания „АЛМЕКС“ ЕООД – град Ямбол и „В консулт проект“ ЕООД – град Бургас.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com