28.11.2022

Последно заседание за мандата на Общински съвет – Болярово

Лора Величкова

На 20 септември 2019 година Общински съвет-Болярово проведе своето петдесет и първо заседание. То беше последното за мандата на този Общински съвет.

Общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: информация за готовността за учебната 2019/2020 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; състояние на земеделския отрасъл и мерки за неговото развитие на територията на община Болярово през стопанската 2018/2019 г. и организация на работата на общинска администрация по ЗСПЗЗ; организация на работата на общинска администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОССИ/ и административно – наказателната практика за периода 2018 г. и до месец септември 2019 г.; отчет за работата на вестник „Крайгранична искра“ за 2019 година; отчет за работата на общинска администрация, кметове и кметски наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2019 година; даване на съгласие за поставяне на паметна плоча; поемане на дългосрочен общински дълг от фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на проекти „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ – XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово“, „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР/; поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на генерирани отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. /ОПОС/; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2019 година; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Болярово;  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Ситово, община Болярово, представляващ УПИ – II в кв. 3 по плана на селото; предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Болярово, пл. „Възраждане“ № 3, представляващ сграда с идентификатор № 05284.501.350.1 по КК на града; ползване на дървесина от Общински горски територии собственост на община Болярово за 2019 г.; предложение за временно изпълняващ длъжността кмет като орган на изпълнителната власт в кметство с. Мамарчево и кметство с. Стефан Караджово; предложение за временно изпълняващ длъжността кмет като орган на изпълнителната власт на община Болярово; изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово; възлагане на услуга – „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес към „Домашен социален патронаж“, при изпълнение на проект „Патронажна  грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“, Договор № BG05M9OP001-2.040-0099 – C01 от дата 23.05.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

В края на заседанието, общинският съветник Съба Недева пожела на всички свои колеги да бъдат здрави а на опонентите в бъдещата кампания – да бъдат толерантни.

Общинският кмет Христо Христов благодари на общинските съветници, на кметовете и кметските наместници за успешната и ползотворна работа през тези четири години на изтичащия мандат и пожела на всички здраве, лично щастие и професионални успехи, независимо къде ще изберат да се реализират за в бъдеще. Той сподели,че ще се радва да запази добри отношения с всеки от тях и винаги могат да разчитат на него като познат, дори приятел в чисто човешки план, като негови съграждани и жители на общината, чийто ръководител бе дълги години. Нека жителите на тази община изберат най-достойният в следващия мандат, пожела той!

Закривайки последното заседание председателят на Общинския съвет през този мандат Атанас Дженков сподели с присъстващите, че за него е било чест да работи с всички тях и пожела бъдещи лични и професионални успехи на всички.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com