28.11.2022

Одобрен проект МИГ

Приложен туристически и учебен център за развитие и съхраняване на местни традиции, обичаи и занаяти ще изгражда община „Тунджа” през 2020 година


Със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие Васил Грудев е одобрена първата процедура за подбор на проектни предложения на Местна инициативна група „Тунджа” по Програмата за развитие на селските райони в рамките на Стратегията за местно развитие. По Процедурата за подбор по Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” е одобрен за финансиране проектът на община „Тунджа” за изграждане на Приложен туристически и учебен център за развитие и съхраняване на местни традиции, обичаи и занаяти в село Генерал Инзово.

Реализацията на проекта ще допринесе за утвърждаване и развитие на политиките на община „Тунджа” за популяризиране на местното културно наследство. Дейностите на центъра ще бъдат насочени и към възпитаване на подрастващите в дух на патриотизъм и национално самочувствие на основата и със средствата на традиционната народна култура, бита, поминъка и обичаите на тунджанския край и на тунджанци.

Стойността на одобреното финансиране на проекта е 337 210, 43 лв.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com