01.12.2022

Призив за редовно почистване на общите части на сградите в Ямбол

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България, ръководството на Община Ямбол се обръща към управителите, управителните съвети, собствениците, ползвателите, обитателите на сгради в режим на етажна собственост в града с призив за извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградите и редовно проветряване.

Дезинфекцията следва да бъде съобразена с Алгоритъма по дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 на Регионалната здравна инспекция:

– почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти;

– дезинфектантът, който ще бъде избран, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването, което поддържа на страницата си в интернет Регистър на биоцидите с издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно;

– в зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“;

– необходимо е да бъде избран дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

Трябва да се определят критичните точки за всеки обект, които подлежат на дезинфекция. Това са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети; домофони и много други често докосвани с ръцете повърхности), като същите подлежат на ежедневна дезинфекция.

Посочените мерки следва да бъдат предприети без провеждането на общи събрания, поради забраната на всички масови мероприятия.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com