01.12.2022

Финансово стимулиране за ученици и студенти

В община „Тунджа“ приключи първата за 2020 г. сесия за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с отличен успех по Правилата за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици, студенти и младежи с постоянен адрес на територията на община „Тунджа“.

Годишната стипендия за студент във висше учебно заведение за 2020 г., в размер на 1200,00 лева, бе присъдена на Мартин Атанасов Атанасов от с. Межда- студент IІ курс в Аграрен  университет, гр. Пловдив, специалност „Растителна защита”.

Четири шестмесечни стипендии, в размер на 420,00 лева всяка, бяха присъдени на Даниел Милчев Бумбалов с постоянен адрес в с. Ханово, Божидар Иванов Минчев с постоянен адрес в с. Скалица,

Станислава Петрова Петрова с постоянен адрес в с. Завой и Красимир Костадинов Стефанов с постоянен адрес в с. Скалица – ученици с отличен успех от горен курс на различи учебни заведения.

Две десетмесечни стипендии, учредени по волята на дарителите– Съюз на зърнопроизводителите в област Ямбол, за учащи в Професионална гимназия по земеделие, в размер на 500,00 лева всяка, бяха присъдени на Динко Станиславов Славов с постоянен адрес в с. Златари, ученик от 9 клас в ПГЗ „Христо Ботев“ и на Валентин Ивелинов Иванов с постоянен адрес в с. Ботево, ученик от 11 клас в ПГЗ „Христо Ботев“.

На други четиринадесет учащи се в среден и горен курс беше отпуснато еднократно финансово стимулиране в различен размер от сто до двеста лева.

Отпуснатите стипендии и еднократно финансово стимулиране ще бъде предоставено на учащите се по местоживеене чрез кметовете на населените места.

Община „Тунджа“ е първата, а може би и единствената община в България, която подпомага ученици и студенти с високи постижения със стипендии и еднократно финансово стимулиране, като средствата за тях се събират на ежегодно провежданите Благотворителни балове. До този момент са отпуснати 1966 стипендии и еднократно финансово стимулиране на стойност 286 310 лв.

З А П О В Е Д

№ РД–07-0344

 гр. Ямбол 10.04.2020 г.

 Във връзка с представен Протокол № 3 от 09.04.2020 г. на Експертно-консултативната комисия, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и  ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 4 от Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици, студенти и младежи от община „Тунджа”,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. I. Да се отпусне едногодишна стипендия за студент в размер на 100 /сто/ лева месечно, считано от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на:
 2. 1. Мартин Атанасов Атанасов – с. Межда, община „Тунджа“, студент в Аграрен университет, гр. Пловдив, специалност „Растителна защита” –IІ курс;

 II. Да се отпусне шестмесечна стипендия за учащи се в горен курс в размер на 70 /седемдесет/ лева месечно, считано от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. на:

 1. Даниел Милчев Бумбалов, с постоянен адрес с. Ханово, община „Тунджа“;
 2. Божидар Иванов Минчев, с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;
 3. Станислава Петрова Петрова, с постоянен адрес с. Завой, община „Тунджа“;
 4. Красимир Костадинов Стефанов, с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“.

 III. Да се отпусне Еднократно финансово стимулиране в размер на 200 /двеста/ лева на:

 1. Таня Събева Събева, с постоянен адрес с. Кабиле, община „Тунджа“;
 2. Ани Георгиева Колева, с постоянен адрес с. Генерал Тошево, община „Тунджа“;
 3. Денис Петров Илиев, с постоянен адрес с. Победа, община „Тунджа“;
 4. Иван Добрев Добрев, с постоянен адрес с. Роза, община „Тунджа“.

 

 1. Да се отпусне Еднократно финансово стимулиране в размер на 150 /сто и петдесет/ лева:
 2. 1. Нели Георгиева Димитрова, с постоянен адрес с. Генерал Тошево, община Тунджа“;
 3. 2. Деница Валентинова Маринова, с постоянен адрес с. Завой,  община  „Тунджа“.
 4. Да се отпусне Еднократно финансово стимулиране в размер на 100 /сто/ лева на:
 5. Анна-Мария Христанова, с постоянен адрес с. Савино, община „Тунджа“;
 6. Стилиян Росенов Петров, с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;
 7. Кристияна Динкова Андонова, с постоянен адрес с. Завой, община „Тунджа“;
 8. Виктор Кременов Колев, с постоянен адрес с. Овчи кладенец, община „Тунджа“;
 9. Георги Димитров Желев, с постоянен адрес с Скалица, община „Тунджа“;
 10. Жельо Димитров Желев, постоянен адрес с Скалица, община „Тунджа“;
 11. Татяна Миленова Добрева, с постоянен адрес с. Овчи кладенец, община „Тунджа“;
 12. Минка Малешкова Малешкова, с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“.

 Да се отпусне стипендия по волята на дарител в размер на 500 /петстотин/ лева – 10 месеца по 50 лева, считано от 01.01.2020 г. до 31.10.2020 г. на:

 1. Динко Станиславов Славов, с постоянен адрес с. Златари, община „Тунджа“, ученик от 9 клас в ПГЗ „Христо Ботев“ град Ямбол;
 2. Валентин Ивелинов Иванов, с постоянен адрес с. Ботево, община „Тунджа“ , ученик от 11 клас в ПГЗ „Христо Ботев“ град Ямбол.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението възлагам на Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа”.

 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com