01.04.2023

Официална церемония „Първа копка“  по проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на община „Тунджа“

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните работи по проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“ ще се проведе на 24.09.2020 г. от 11.00 часа в с. Ботево на ул. „Христо Смирненски“.

Проектът се изпълнява по административен договор № 28/07/2/0/00828 от 29.06.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

  1. Реконструкция и разширение водопроводна мрежа с. Ботево, етап 1, Монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – 6265,84.00 м., в т.ч. 170 бр. сградни водопроводни отклонения.
  2. Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза – Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – 7487,88 м., в т.ч. 236 бр. сградни водопроводни отклонения.
  3. Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер – 8162,60 м., в т.ч. 280 бр. сградни водопроводни отклонения.

Обща стойност на проекта – 4 296 933,80 лв., от които 4 294 121,28 лв. европейско финансиране.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com