30.03.2023

БСП – Ямбол е против увеличаване на таксите за детските градини

Групата съветници от БСП и общинската организация на партията в Ямбол категорично се противопоставяме срещу искането за драстично увеличение на таксите за детските градини в община Ямбол, защото то е необосновано и e предложено без нeобходимия анализ.

Предложеното от кмета Валентин Ревански увеличение на на таксите за ползване на детска градина от дете, неподлежащо на задължителна подготовка за училище, преди постъпването му в първи клас, е с 26,31 % –  от 38 лв. на 48 лв., а за осигуряване на храна на дете, подлежащо на задължително обучение задължителна подготовка за училище, преди постъпването му в първи клас – със 71,42 % – от 28 на 48 лв.

Представяме няколко наши възражения срещу мотивите, посочени в Проекта за наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол:

  1. В тях се посочва, че таксите не са променяни в периода 2014 -2019 г., но в духа на точността трябва да отбележим, че през 2018 г. заради съдебно решение таксата беше намалена с 10 лв. и от 38 лв. беше намалена на 28 лв. С решение от 28.12.2018 г. тя беше възвърната на 38 лв.
  2. Като основание за исканото увеличение общината се базира на данни на НСИ, според които през 2019 г. хранителните продукти са увеличени с 5,9 %.

Възразяваме това да е базата за сравнение на цените на хранителните продукти, след като по Договора за доставка на хранителни продукти с фирмата, спечелила обществената поръчка “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Ямбол – изпълняваните от Община Ямбол проекти, Детски градини, Детски ясли и Детска кухня, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Социални услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ единичните цени на хранителните продукти се изчисляват на база цените на едро за стоки – първо и екстра качество, валидни за област Ямбол, отразени в периодичните бюлетини на Системата за агропазарна информация“ ООД – САПИ. Според нас аргументираното искане за увеличение на таксите заради цените на хранителните продукти включва като база данните на САПИ, а не на НСИ.

И още нещо – посоченото увеличение на хранителните продукти е едва 5,9 %, а исканото увеличение на таксите е несъразмерно – 26,31 % и 71,42 %.

  1. В мотивите ясно е посочено, че родителите плащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – такси за дейностите по хранене, т.е. таксите касаят само храненето, а останалата издръжка се поема от общината. Във връзка с това за нас е необяснимо как ще се мотивира пред родителите исканото увеличение, при условие, че от 2014 г. досега средномесечният оклад за храна е 2,30 лв. на ден и според предложението въпреки увеличените такси той ще продължи да бъде пак толкова. Или иначе казано родителите ще плащат повече за същото, което досега са получавали и нищо няма да бъде променено. За нас това е недопустимо и несправедливо.
  2. Противопоставяме се и на несъразмерното искане за увеличение на двете такси. Няма как таксата за целодневно обучение, при което се осигуряват 4 хранения и тези при полудневно обучение на децата в задължително предучилищно образование (където храненията са по-малко) да са едни и същи – по 48 лв. За нас е изключително несправедливо едното увеличение да е двойно спрямо другото.
  3. Необяснимо е и, че в Програмата за управление през периода 2019 – 2023 г. на кмета Валентин Ревански в направление „Социална политика“ е посочено намерение за намаляване на таксите за детски градини, а в същото време те се увеличават драстично.
  4. Справка за таксите в съседни на нас общини показва, че в Бургас те са съответно 33 лв. и 32 лв., в Сливен са 35 лв. Това показва, че искането за такова драстично увеличение е несъразмерно дори и в сравнение с другите областни центрове от нашия район за планиране, още повече че като средни доходи ние изоставаме от Стара Загора и Бургас. Напомняме, че в общини със сравнително по-скромни собствени приходи (Болярово и „Тунджа“) родителите не заплащат такси за детските градини.
  5. На база на поисканата от наши общински съветници справка за посещаемостта в детските градини и приходите ние установяваме, че до 30.09. 2020 г. приходите от такси от детски заведения са намалели два пъти и половина, но това се дължи на пандемията и според нас е недопустимо общината да търси компенсация чрез драстичното им увеличение.

Ние заставаме зад социалната политика младите семейства с деца да бъдат подпомагани от общината и затова предложихме отмяна на таксите в детските ясли при приемането на бюджет 2020 и беше прието те да са намалени наполовина.

Затова за нас е неприемливо таксите за детските градини и за задължителното предучилищно образование да бъдат увеличени по принцип, а още повече в момент на икономическа криза, когато семействата са с намалени доходи или са останали без работа.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com