21.03.2023

Без промяна на таксата за битови отпадъци за 2021 г. в община Болярово

Размерът на таксата за битови отпадъци за 2021 г. в община Болярово да не се променя, решиха общинските съветници, които одобриха на последната си за годината сесия предложението на кмета Христо Христов. Таксата остава 3 промила за жилищните имоти и 11,50 промила за нежилищни имоти на юридически лица. Три декларации са постъпили до момента от юридически лица с желание да заплащат таксата според заявеното от тях количество битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняване и честотата на извозване. Едната е от СУ „Д-р Петър Берон“, стана ясно по време на заседанието.

Към 30 ноември постъпленията от такса битови отпадъци за тази

година са 180 357 лв. До края на годината се очаква общите приходи от таксата да достигнат 185 000 лв., а общата сума на разходите към края на годината да достигне 145 000 лв., коментира началникът на отдел „Бюджет и ФСД“ Мария Янчева.

За следващата година са планирани разходи от 200 хиляди лева. Предвижда се през новата година да се закупи нова сметоизвозваща машина.

Дейностите по предоставяне на услугата сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 година ще бъде организирана във всички

населени места от общината. Услугата ще се извършва 4 пъти месечно за Болярово, 2 пъти месечно за селата Воден, Голямо Крушево, Ст. Караджово, Горска поляна, Дъбово, Шарково, Малко Шарково, Попово, Ружица и Мамарчево; веднъж месечно за останалите села.

Депонирането на отпадъците се извършва на регионалното депо в землището на с. Добрич, което се използва съвместно с община Елхово.

Дейностите по поддържането на чистотата на обществените места ще се организират от общината, като за тази цел ще се ползват и лицата, назначени по програми за временна заетост и лица, получаващи помощи по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com