22.03.2023

18 точки са включени в дневния ред на днешната сесия на община Болярово

Община Болярово се присъединява към инициативата на калоферци за заснемане на игрален филм за Христо Ботев. На днешното заседание на Общинския съвет предстои да бъде гласувано предложението на кмета Христо Христов от името на община Болярово да бъдат преведени 1000 лв. по дарителската сметка, обявена от община Калофер, за създаването на филмовата продукция за поета-революционер.

Общо 18 точки са включени в дневния ред на днешната сесия. Общинските съветници ще приемат плана за заседанията си за тази година, както и годишния отчет на кмета и администрацията за изпълнението през 2020 г. на Програмата за управлението на общината през мандата.

Предстои и приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., предложение за категоризиране на жилища общинска собственост, според предназначението им, приемане на план-сметка за дейност “Други дейности по селско и горско  стопанство, лов и риболов”.

В дневния ред са включени още  празничния календар за честване на годишнини и други празници в общината през 2021 г., отчет за изпълнение общинския план за действие за интеграция на ромите в община Болярово за 2020 г., отчет за изпълнение на младежките дейности в община Болярово за 2020 г. и общински годишен план за младежта за 2021 г., годишен отчет на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово за 2020 г.

Съветниците ще обсъдят и направените инвестиции, финансирани от „В и К“ ЕООД гр. Ямбол и непредвидени в подробната им инвестиционна програма за 2020 година,                    както и предложенията за отдаване под наем за 2020-2021 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на селата Странджа, Златиница, Мамарчево и Попово.

Два нови проекта предстои да подаде община Болярово по  Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“. Те са свързани с ремонта и реконструкцията на комплекс „Етнографска музейна сбирка гр. Болярово“ и подобряване на състоянието на туристическо-информационния център в с. Воден. Съгласие за това се очаква да бъде дадено от страна на Общинския съвет днес.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com