23.03.2023

Започват реалните строителни дейности по проекта на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол

Реалните строителни дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран по приоритетна ос „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ започват с обект „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“, за който на 26.02.2021 г. Областният управител на Област Ямбол одобри изготвения проект във фаза „работен проект“, а на 12.03.2021 г. беше предадена строителната площадка на изпълнителя – Обединение „Тунджа 2020“ ДЗЗД.

Реконструкцията на външния водопровод обхваща участък с обща дължина 11 148 метра, част от 35 километровия водопровод „Воден-Елхово“. Началото на реконструирания участък започва от шахта с въздушник преди с. Златиница и завършва при напорния резервоар на гр. Елхово. Съществуващите в този участък тръби са стоманени и са силно амортизирани. Обектът ще се изпълнява с полиетиленови тръби (висока плътност с добавена повишена устойчивост срещу нарастване на пукнатини) с диаметър от Ф250 до Ф315 по съвременна безизкопна технология за полагане – релайнинг (тръба в тръба). При тази технология съществуващият водопровод, подлежащ на реконструкция, се използва за направляващ и през него по дължина се изтегля новия, при което старият се разрушава или срязва. Фрагментите от съществуващия водопровод се избутват настрана заедно с прилежащата земна маса чрез специалния накрайник, като по този начин се формира пространство за прокарване на новата тръба. За разлика от изкопните технологии при тази са необходими само два технологични изкопа – на двата края на участъка за реконструкция. Изкопите са средно през 100 m и с размери в план от порядъка на 2м/1м. Първият изкоп е за подаване на новата водопроводна тръба, а вторият за осигуряване на нейния изход, както и за позициониране на машината за полагане по този способ. Този метод дава възможност за намаляване на отрицателното въздействие от монтажа, поддръжката и ремонта върху околната среда. Срокът за изпълнение на строителството е 400 дни. С реконструкцията на този участък от водопровода ще се решат проблемите с честите аварии по трасето и нарушеното водоподаване към населението на гр. Елхово и съседните села.

С официална церемония „Първа копка“ ще бъде отбелязан ефективният старт на строителните дейности. Събитието беше насрочено за 18 март 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа на строителната площадка на обекта: Напорен резервоар – гр. Елхово в местност „Лозята“, но заради утежнената епидемиологична обстановка засега е отложено за по-късна дата.

В съответствие с графика на проекта напредват и останалите три предстоящи обекта, включени в инвестиционния проект, а именно:

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“

„Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол.

Към настоящия момент за всички обекти са избрани изпълнители и са сключени договори за изпълнение след проведени обществени поръчки по ЗОП. За всички обекти са издадени и влезли в сила разрешения за строеж на фаза „идеен проект“ като ще бъдат изпълнявани по ФИДИК Договорни условия.

В момента тече съгласуване на изготвения „работен проект” за обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, като по график, обектът следва да стартира в началото на месец май 2021 г. Предстоящо е и приключването на проектирането на „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“, който по план следва да стартира в средата на месец юни 2021 г. До средата на месец април ще започне и работната фаза на проектирането на обект „Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ се изпълнява от местното ВиК дружество в качеството на директен бенефициент по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Проектът е на обща стойност 31 231 619,65 лева и се финансира от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по проекта е до октомври 2023 година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com