23.03.2023

Покана за обществено обсъждане

 Кметът на община Ямбол кани местната общност по смисъла на § 1, т. 19 от Закона за публичните финанси (ЗПубФ) – гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Ямбол, за провеждане на обществено обсъждане, както следва:

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета с Решение № ХХХVІІ-7/26.06.2014 г. на Общински съвет – Ямбол, и чл. 4, т. 1 и чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез поемане на дългосрочен дълг,  Община  Ямбол обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да се поеме дългосрочен дълг от Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за регионите София и Южна България.

Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ предлага нисколихвено  финансиране на проекти, съгласно приоритетите на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Съгласно чл. 84. ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните финанси, и без плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Проектите, които ще бъдат финансирани по описаната схема за финансиране са:

1.Обект“Основен ремонт- реконструкция на ЦГЧ-2″ включва: ул. „Търговска“ от ул. „Богомил“ и ул. „Срем“ до  ул. „Гр. Игнатиев“-III-ти клас, включително авторски и строителен надзор;

  1. Обект“ Рехабилитация и реконструкция на ул. ”Крайречен булевард” и ул. “Търговска” при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/ .
  2. Обект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Крайречен булевард“ и ул. “Търговска“. Етапно строителство, включително авторски и строителен надзор.
  3. Обект“ Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт, изграждане и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.
  4. Обект“ Ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на улица „Милин камък“ от о.т. 79 до о.т.336 по плана на гр.Ямбол – Аврен. Етапно строителство.

Проектите са насочени към повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни, чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие, подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Общата стойност на проектите: 8 764 494 лв. с ДДС, от които дългосрочен заем в  размер на 8 764 494 лв.

Параметрите на искания дългосрочен заем  са, както следва:

Общ индикативен размер на дългосрочен дълг –  8 764 494;

Валута на дълга – лева;

Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен, поет с договори за общински заем, предоставени от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“.

Начин на обезпечаване:

Залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ямбол по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “б“ от ЗПФ,  постъпващи по банкова сметка на Общината, вземанията за наличности по която, настоящи и бъдещи също са обект на особен залог.

Финансово обезпечение, учредено по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху в3еманията по банкови сметки с титуляр община Ямбол, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.

Срок за усвояване на заема – до 31.12.2023 г.

Условия за погасяване – месечни погасителни вноски по главница и лихва.

Гратисен период за погасяване на главницата – до 3 години, считано от датата на подписване на договора.

Срок за погасяване – до 15 години, считано от датата на подписване на договора.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент: не повече от РЛП+0,64% на годишна база. Компонент при определяне на осреднената цена е и Референтния лихвен процент /РЛП/ на ОББ АД за бизнес клиенти. Стойността му се изчислява съгласно приетата от банката методика, базирана на публично достъпни данни. Стойността му се публикува на сайта на ОББ АД, като се актуализира месечно.

Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита – съгласно ценовата политика на фонда и/или финансовия инструмент и управляващата банка.

В изпълнение формалните изисквания на Закона за общинския дълг и изискване за провеждане на обществено обсъждане  в Община Ямбол, същото ще бъде проведено на 19.04.2021 г. от 17:00 ч. в сградата на Общината на ул. „Г.С.Раковски “ №7, в голямата зала на Община Ямбол, при спазване на въведените противоепидемични мерки- носене на маски.

На основание чл. 15, ал. 2 от ЗОД поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, както и в интернет-страницата на общината на интернет адрес www.yambol.bg, раздел „Актуално“, като датата на обсъждането на заема е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.

_____________________________________________________________

Уважаеми съграждани, ръководството на община Ямбол досега не си позволи да се възползва от заем, чрез който да бъдат осъществени важни за Ямбол проекти, защото желанието ни беше да покажем на гражданите какво, дори и с по-малко средства, може да се извърши в рамките на една година. Важно е да се отбележи, че за тази година, поради извънредната обстановка, на практика не можеше да се работи. Надяваме се, че сме доказали, че можем да работим и да защитаваме интересите на град Ямбол.

При всяко едно намерение за използване на заем трябва да си отговорим на няколко основни въпроса.

  1. Каква е практиката при други градове, които се развиват успешно.

В таблицата по-долу ясно се вижда какъв е дългът на част от градовете в България. Важно е да се обърне внимание, че тези числа се отнасят само за остатъка, който те дължат към днешна дата, т.е. поетият дълг е бил по-висок от този, който е описан в таблицата. (снимка 1)

 

Община                             Размер на остатъчния дълг към 30/06/2020 (лв.)

 

Варна                                     99 518 241

Бургас                                    40 503 514

Пловдив                                31 492 734

Добрич                                  24 863 546

Сливен                                   21 100 000

Поморие                                19 684 426

Пазарджик                            15 886 646

Стара Загора                         14 226 822

Асеновград                           12 216 997

Балчик                                   10 854 808

Петрич                                   14 926 174

Смолян                                   9 774 401

Видин                                     9 533 399

Русе                                        9 322 446

Благоевград                           9 213 300

Монтана                                 8 168 129

Габрово                                  7 647 952

Марица                                   7 516 898

Важно е да се отбележи и това, че повечето дългове на тези общини са към банки, а не към този финансов инструмент, към който се е насочила община Ямбол:  Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за регионите София и Южна България. При Фонд ФУГ условията за отпускане на заем са много по-изгодни от тези, които предлагат банковите институции.

Като пример може да посочим новоизградения “Ритейл център” – Ямбол, който е построен с помощта на кредитиране именно от този фонд. Това е достатъчен аргумент за това, че една частна инвестиция, за която всеки е запознат, че търси най-изгодните условия за кредитиране, се е насочила точно към този финансов инструмент.

  1. За какво ще бъдат използвани и какъв ще бъде ефектът от средствата:

–  обектите, които ще бъдат изградени с този финансов инструмент, са важни за доброто развитие на нашия град, за по-добър комфорт на жителите на Ямбол. Обектите, както и това с какво ще допринесат за бъдещето на Ямбол, са подробно описани в бизнес плана за кандидатстване пред Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ).

  1. 3. Какви ще бъдат условията, при които ще бъде изтеглен и връщан този заем.

– условията, при които ще бъде връщан заемът: годишната лихва ще бъде под 1%. Може да се направи сравнение с предходния заем, който искаше да изтегли предишното ръководство на община Ямбол. Заемът е бил одобрен, а условията по него са били за лихвен процент от 2,5% за заем от 17 600 000 лева.

  1. 4. За какво ще бъде използван заемът и можем ли да си го позволим?

– заемът ще се използва за изграждане на осветление в Ямбол, където досега не е съществувало такова, както и за дофинансиране на нови обекти. Сумата, която ще бъде изразходвана за него, ще е 3 886 680 лева с ДДС.

За справка: предходният проект от 2017 г. на предишното общинско ръководство е бил на стойност 8 400 000 лева с ДДС. Месечните икономии от електрическа енергия, които ще бъдат постигнати след изпълнението на обектите, ще бъдат достатъчни за погасяването на тази част от дълга, която е близо 45 % от целия заем. Това означава, че сумата, която реално трябва да бъде върната със собствени приходи на община Ямбол, ще е в размер на 4 877 814 лева, но срещу нея ще бъдат изградени посочените обекти  в бизнес плана и обявлението.

Останалите средства могат да бъдат погасявани само от направените оптимизации на разходите, които направихме през първата година на работата ни в община Ямбол, през която не само трябваше да започнем изграждането на определени инфраструктурни обекти и социални проекти, но се фокусирахме и към съкращаване на необосновани разходи или тяхното оптимизиране, а именно:

– над 500 000 лева годишно от оптимизиране на Общинската администрация

– над 760 000 лева от охрана, дофинансиране на съпътстващи общински дейности (общински предприятия и второстепенни разпоредители към община Ямбол), които са на издръжка на общинския бюджет.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com