23.03.2023

Община Ямбол сключи договор за финансиране на проект за „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“ – гр. Ямбол“

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“ – гр. Ямбол“ с № BG16RFOP001-1.017-0006-С01. Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Ямбол.

Общата стойност в размер на 1 310 082,09 лева е разпределена, както следва: 1 113 569,77 лева европейско съфинансиране и 196 512,32 лева финансов инструмент. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на Република България, както и от финансовия посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Проектът обхваща ремонт и модернизация на „Регионален исторически музей“ – гр. Ямбол, намиращ се на ул. „Бяло море” № 2 в централната зона на град Ямбол. Близостта до историческия контекст и център предопределя активното участие на сградата в градския живот.

С осъществяване на дейностите, заложени в проектното предложение, ще се постигнат следните цели:

– създаване на условия за равен достъп до културно – развлекателните дейности и участие в тях на всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;

– повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;

-подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;

-развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com