01.04.2023

Военно окръжие  – Ямбол набира кандидати за служба в доброволния резерв, във военни формирования и в Централно военно окръжие

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол информира, че до 9 юли 2021 г., съгласно заповед на министъра на отбраната №ОХ-308/15.04.2021 г., се приемат документи за участие в конкурс по обявените 158 (сто петдесет и осем) вакантни длъжности за служба в доброволния резерв, във военни формирования от състава на Военноморските сили и Централно военно окръжие, които следва да се заемат след провеждане на конкурс от български граждани, завършили граждански или висши училища в страната и в чужбина.

Длъжностите във военни формирования от Военноморските сили: в.ф. 22580-Варна (8 длъжности); в.ф. 38010-Варна (81 длъжности); в.ф. 56080-Варна (10 длъжности); в.ф. 22480-Бургас (47 длъжности); в.ф. 34590-Бургас (4 длъжности).

Длъжностите във военни формирования от Централно военно окръжие: в.ф. 56060-София (2 длъжности); в.ф. 54710-Варна (1 длъжност); в.ф. 52440-Стара Загора (1 длъжност); в.ф. 54180-Русе (1 длъжност); в.ф. 54390-Кърджали (1 длъжност); в.ф. 54260-Ловеч (1 длъжност); в.ф. 52920-Търговище (1 длъжност).

Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на чл. 24 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България:

  1. Да нямат друго гражданство;
  2. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
  4. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
  5. Да са годни за служба в доброволния резерв;
  6. Да не са назначени по трудово и служебна правоотношение в Министерство на отбраната;
  7. Към датата на сключване на договор за служба доброволния резерв да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Пределната възраст за служба в доброволния резерв е, както следва:

– за войници (матроси), сержанти (старшини), офицерски кандидати и младши офицери – 55 години;

– за старши офицери – 60 години;

– за офицери с висши военни звания – 65 години.

Службата в доброволния резерв се подразделя на:

  • активна служба – която включва период от време, през който резервистът се извиква за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от Въоръжените сили или за придобиване на военна подготовка, за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация. По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по назначаването. За времето на активната служба резервистът от доброволния резерв на въоръжените сили има статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност. Резервистът получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях, пропорционално на продължителността на активната служба, която се зачита за трудов стаж от първа категория;
  • разположение за активна служба – период от време, през който резервистът не е извикан на активна служба, но е в готовност за нейното изпълнение.

За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора.

Средствата за основно и допълнително възнаграждение на резервиста са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

Уважаеми кандидати за доброволен резерв, без колебание кандидатствайте, служете и станете част от Въоръжените сили на Република България!

За справки и повече информация: Военно окръжие – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 и тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com