03.10.2022

„Тунджа“ определи местата за поставяне на агитационни материали

З  А  П  О  В  Е  Д

 РД-07-0598

гр. Ямбол, 17.05.2021 г.

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., на  основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

  О П Р Е Д Е Л Я М:

 Местата за поставяне на агитационни материали:

 

Населено място Места
 1             2

                                                       3

1. Асеново Информационно табло до хранителен магазин
2. Безмер Витрина на кооперативен магазин
3. Болярско Информационно табло до автобусната спирка
4. Ботево Информационно табло до кметството и колона за обяви до църквата
5. Бояджик Информационни табла на площада
6. Веселиново Информационно табло пред фурната
7. Видинци Информационно табло пред кметството
8. Ген.Инзово Информационно табло до фурната
9. Ген.Тошево Витрина пред бившата сграда на кметството
10. Голям манастир Информационно табло пред кметството
11. Гълъбинци Информационно табло пред читалището
12. Дражево Информационни табла в центъра на селото
13. Драма Витрина на читалището
14. Дряново Информационно табло до кметството
15. Завой Информационно табло пред автобусна спирка
16. Златари Информационни табла пред кметството
17. Кабиле Остъклението на двете автобусни спирки
18. Калчево Информационни табла в центъра на селото
19. Каравелово Информационно табло пред ритуалната зала
20. Козарево Информационни табла срещу читалището и срещу офиса на кооперацията
21. Коневец Колона за обяви срещу кметството
22. Крумово Информационно табло и  колона за обяви пред кметството
23. Кукорево Информационни табла пред кметството
24. Маломир Колони за обяви до автобусната спирка, кафе-аперитив и парка
 1             2

                                                       3

25. Меден кладенец Информационно табло пред читалището
26. Межда Информационно табло в центъра на селото
27. Миладиновци Информационни табла  пред кметството
28. Могила Информационно табло в центъра на селото
29. Овчи кладенец Информационно табло в центъра на селото
30. Окоп Информационни табла  пред кметството
31. Победа Информационно табло до кметството
32. Робово Информационно табло до смесен магазин
33. Роза Прозорците на Младежки дом – западната страна
34. Савино Колона за обяви в центъра на селото – цилиндър
35. Симеоново Информационно табло пред пощата и табла на центъра
36. Скалица Информационни табла до читалището, фурната и зад читалището
37. Сламино Информационно табло пред кафе-аперитив
38. Стара река Информационни табла до автобусната спирка
39. Тенево На фасадната стена на сградата на бившето АПК
40. Търнава Информационно табло на центъра
41. Хаджи Димитрово Информационно табло пред читалището
42. Ханово Колони за обяви в центъра на селото
43. Чарган Информационно табло до спирката
44. Челник Информационно табло до спирката

 

  1. Агитационни материали се поставят на други сгради, огради или витрини, извън посочените в т.1, с разрешение на собственика или управителя на имота.
  2. На основание чл. 186, ал.3 от Изборния кодекс партиите, коалициите и инициативните комитети следва в седем дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община „Тунджа” и в населените места.

Препис от заповедта да се изпрати на Районната избирателна комисия.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община „Тунджа”

Изготвил:

/Иванка Георгиева – Главен експерт/

 Изготвил:

Е. Гьорина-Директор на Д „ЧР и ГРАО“

Съгласували:

Г. Иванова – Секретар на общината

Е. Иванова-Юрист

– Директор на дирекция/

анова/

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com