28.01.2023

Общински съвет даде съгласие за проекта „Топъл обяд“ за училищата в Завой и Крумово

Общински съвет „Тунджа“ даде съгласие за партньорство и съфинансиране по проект „Топъл обяд“ с Областен съвет на БЧК – Ямбол. Проектът ще се реализира в началните училища в селата Завой и Крумово, където през зимните месеци ще бъде организирана трапезария за осигуряване на топъл обяд на ученици от първи до четвърти клас. Общината ще участва с 13 776 лв. съфинансиране.

Съветниците приеха и информация за изпълнението на бюджета на община „Тунджа“ и на програми и проекти с европейско финансиране, ободриха актуализираната бюджетна прогноза до 2024 г., взеха решение за извършване на застраховка „Имущество“ на недвижимите имоти частна общинска собственост.

Останалите точки от дневния ред бяха свързани с разпореждане с общинска собственост и одобряване на задания за проектиране.

Приети бяха и План за действие за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение за периода 2021 – 2030 г. и План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община „Тунджа“.

Като допълнителна точка съветниците определиха ползването на дървесина от горски територии общинска собственост за физически лица според Горскостопанския план. Те гласуваха да бъде добита 582 куб. м дървесина лежаща маса от землищата на селата Крумово, Генерал Инзово, Маломир, Каравелово, Ханово, Победа и Драма.

Отпуснати бяха и еднократни помощи в размер на 3520 лв., като 2500 лв. са за ремонт на храма в с. Окоп.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com