02.02.2023

Двадесет и шест свободни места за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски в гарнизон Ямбол

Военно окръжие информира, че до 10 декември 2021 година, съгласно заповед на министъра на отбраната № ОХ-980 / 29.10.2021 година, се приемат документи за обявените 260 (двеста и шестдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски, от които 26 (двадесет и шест) за гарнизон Ямбол.

Във военно формирование 52590 – Ямбол са обявени вакантни длъжности за младши специалист по административно и документално обслужване, младши специалист по комуникационни и информационни системи, младши оператор по комуникационни системи, автоматчик, младши срелец-зенитчик, пълнач в зенитна установка и младши шофьор със свидетелство за управление на МПС категория „С“.

Във военно формирование 54100 – Ямбол има вакантни длъжности за топогеодезист, радиотелефонист, младши механик-водач на самоходна гаубица със свидетелство за управление на МПС категория „С“, пълнач в разчет на самоходна гаубица, подавач, майстор по ремонт на АМЧ и СО и оптични прибори със свидетелство за управление на МПС категория „С“, младши мерач и регулировчик със свидетелство за управление на МПС категория „С“.

Във военно формирование 22130 – Ямбол вакантните длъжности са за шофьор-кранист със свидетелство за управление на МПС категория „С“, линеен наздорник, младши шофьор със свидетелство за управление на МПС категория „С“ и шофьор-агрегатчик със свидетелство за управление на МПС категория „С“.

Изискванията към кандидатите са:

  • да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват;
  • към датата на приемане на военна служба да не са навършили 40 години;
  • да са годни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство;
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  • лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението и не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;
  • да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ–370/02.05.2018 г.;
  • да са психически пригодни.

До 24 март 2022 година допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail.

Конкурсът ще се проведе от 31 март 2022 година до 7 април 2022 година.

За справки и повече информация: Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 и тел. 046 66 22 56.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com