26.03.2023

Общински съвет „Тунджа“ определи размера на такса смет за 2022 г.

Общински съвет „Тунджа“ определи размера на такса смет за 2022 г. на последното за тази година заседание.

План-сметката е в размер 1 472 798 лв., което е увеличение на разходите спрямо предходната година със 177 777 лв.

За дейност „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци“ са планирани 659 353 лв. разходи, които са завишени със 116 557 лв. спрямо 2021 г.

Шест населени места ще имат променена кратност на сметосъбиране и сметоизвозване –  в Асеново преминават от еднократно на двукратно събиране през месеца, а в Окоп, Роза, Безмер, Кабиле и Кукорево – от трикратно на четирикратно събиране на контейнерите. Останалите села са без промяна.

За дейност „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително и отчисленията по Закона за управление на отпадъците“ разходите са 694 158 лв., с 63 896 лв. повече спрямо миналата година.

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване разходите са 119 287 лв.

Увеличението на такса смет е различно за 44-те села и се определя от предложенията на кметове и кметски наместници за кратността на събиране на контейнерите, броя на контейнерите по селата и щатни бройки за поддържане на чистота.

Съветниците актуализираха и капиталовите разходи за 2021 г., които достигнаха 2 693 247 лв., но в тях са включени както капиталовата субсидия, преходния остатък, средствата от другите общини за изграждане на път към депото, така и целевите средства за ремонт на пътя Кабиле – АМ „Тракия“, който ще се извърши през следващата година.

В дневния ред бяха включени и точки за разпореждане с общинска собственост, а като допълнителна точка Общински съвет одобри участието на община „Тунджа“ като партньор на Евроклуб Жена – Ямбол по проект „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет „Тунджа“ по ОП „Добро управление“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com