02.02.2023

Изложба от детски рисунки краси фоайето на община „Тунджа“

На втория етаж в административната сграда на община „Тунджа“ е подредена изложба от детски рисунки.

Изложбата е заключителна проява на Дейност 6 „ Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“ по проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по процедура  „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – компонент 1 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът се изпълнява в периода от 06.03.2019 г. до 31.12.2021 г. Бенефициент е Община „Тунджа“. Мерките, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., се осъществява в партньорство с детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ и Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ (РАКО), гр. Сливен.

Изложбата е представена от двамата художници – Николай Димитров и Даниел Дубаров, които заедно с местните общности изработиха художествените платна – стенописи на общо 25 фасади на  общински детски градини, училища и на народни читалища в населени места на територията на община „Тунджа“ и модерираха общностните пленери на открито „Да нарисуваме толерантността“.

Рисунките са част от творбите на малките художници, участници в пленерите, проведени през първия и втория етапи на проектната дейност и в контекста на Коледните и Новогодишни празници носят красивото послание за толерантността като човешка добродетел и като ценност в отношенията между хората.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com