30.03.2023

Започна разполагането на контейнерите за биоразградими отпадъци в Ямбол

В Ямбол започна поставянето на 108 броя контейнери за разделно събиране на зелени и дървесни биоразградими отпадъци. Те се разполагат върху предварително определени точки в града, които се намират в близост до елементи от градските зелени системи на община Ямбол и в квартали, генериращи такива отпадъци.

В контейнерите ще се изхвърлят храсти, трева, листа, цветя, шишарки, растения, дървесни отпадъци, стърготини, слама, сено и клони, които са с диаметър по-малък от 4 сантиметра.

Входящите материали за компостиране ще включват само разделно събрани при източника биоотпадъци, които не са били смесени, комбинирани или замърсени с други потенциално замърсяващи отпадъци, продукти или материали.

Контейнерите са с кафяв цвят и обозначение на вида приеман отпадъчен материал, за да се различават от останалите, предназначени за други отпадъци.

Съдовете ще се обслужват от специализиран сметовозен автомобил с обем 7 кубични метра, разполагащ с каросерийна надстройка, предназначена за събиране на биоотпадъци.

Биоразградимите отпадъци ще бъдат преработвани в новата компостираща инсталация, открита на 19 януари.

Община Ямбол моли гражданите да изхвърлят в контейнерите само посочените отпадъчни материали, но не строителни, битови, промишлени, токсични, медицински и други видове отпадъци, както и да раздробяват дърветата и клоните, които изхвърлят в новите контейнери.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com