28.01.2023

Преходният остатък от собствени приходи на Община Ямбол за 2021 година е най-големият досега – 8 274 237 лева, а общият е в размер на 24 132 113 лева

Въпреки нелеката година за всички, 2021 беше успешна за Община Ямбол както във финансов план, така и в инвестиционен аспект, отчете кметът на Ямбол Валентин Ревански. „Макар и многократно повишените цени от енергийните доставчици, през 2022 година ще се постараем да извършим повече работа от предходната. Цифрите, които Ви представяме говорят сами по себе си, те са достатъчно красноречиви и казват много повече от всяка реч! Делата също!”, допълни още той по време на провелата се днес пресконференция.

Финансово устойчива, Общината приключи изминалата година с най-висок преходен остатък в размер на 24 132 113 лева, от които 5 395 480 лева делегирани държавни дейности и 18 736 633 лева от местни дейности.

От тях 10 462 396 лева са от получени в местни дейности целеви средства от централния бюджет, а от собствени приходи остатъкът също е в рекорден размер на  8 274 237 лева, спрямо минали години.

За сравнение: през 2020 г. преходният остатък от собствени приходи беше в размер на 5 017 108 лева, отново най-висок спрямо други години.

При изпълнението на бюджета Община Ямбол показва трайни тенденции към увеличаване на собствените приходи и разумно разходване на бюджетните средства. Това ѝ осигурява финансова независимост и е предпоставка да продължи  работата за подобряване на облика на града и  качеството на живот на нейните граждани.

Постъпленията от собствени приходи през 2021 година са в размер на 22 864 662 лева, което е с 32% повече спрямо 2019 година /17 295 386 лева/.

Данъчната събираемост е сред ключовите фактори за постигане на финансова стабилност на Община Ямбол. Добрия текущ контрол по отношение на извършваните разходи и оптимизирането на местната администрация също са сред причините допринесли за  добрите финансови резултати.

Ръководството на Община Ямбол изразява своята признателност и благодарност към всички съвестни данъкоплатци. Усилията, които се полагат за увеличаване на приходите, а не ненужните и нецелесъобразни разходи, вече дават резултат.

            Постъпления от имуществени и други местни данъци: към края на 2021 г. са в общ  размер на 9 408 194 лева. За сравнение: приходите  от имуществени и други местни данъци към края на през 2019 година са 7 899 755 лева,  увеличението е  с  1 508 419 лева, което бележи 18 % ръст спрямо 2019 година. 

            Hеданъчни приходи: постъпленията от неданъчни приходи към края на 2021 година са в размер на 13 456 468 лева. За 2019 година те са били  в размер на 9 395 611 лева, което означава увеличение с 4 060 857 лева и 43 % ръст спрямо 2019 година.

Общият размер на преизпълнението на собствените приходи спрямо годишния им план за 2021 година е в размер на 3 137 427 лева, бележейки увеличение с 16%.

Това е още едно ясно доказателство, че когато се работи правилно, с постоянство и с добри намерения, резултатите не закъсняват.

За да разсеем съмненията, че високият преходен остатък се дължи на малко свършена работа, представяме и сравнение спрямо предходните  години за капиталови разходи и инфраструктурни ремонти.

През 2021 година бяха извършени текущи ремонтни дейности, за които бяха изразходвани средства в размер на 2 869 715 лева, от които за ремонт и поддържане на уличната мрежа –  2 220 031 лева.

През 2020 година  за текущи ремонти са похарчени общо 1 496 210 лева, в т.ч. за ремонт и поддържане на уличната мрежа – 666 752 лева. За сравнение: през 2019 година  за текущи  ремонтни дейности са изразходвани общо  837 595 лева, в това число за ремонт и поддръжка на уличната мрежа – 311 248 лева.

Капиталовите разходи от бюджета на общината също бележат ръст в сравнение с предходните две години. През 2021 година те са в размер на 3 751 610 лева, от които за основни ремонти са дадени 1 623 781 лева. За  2020 година размерът им е 2 452 196 лева, от които за основни ремонтни дейности  са изразходвани 1 015 981 лева. За  2019 година те са 3 179 004 лева, в това число за основни ремонти  са изразходвани 598 758 лева.

 

През 2022 година Община Ямбол не предвижда увеличение и запазва нивата на местните данъци и такси. Към момента не се предвижда и режим на уличното осветление в града.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com