30.01.2023

Община „Тунджа“ ще обнови кухненското оборудване на Домашен социален патронаж с. Победа по проект

Проектът – „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”, с. Победа, община „Тунджа”, беше одобрен за финансиране от Фонд „Социална закрила”.

Чрез него ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще подобри работния процес, вкусовите качества на храната и ще намали режийните разходи.

Целта е подобряване качеството на предлаганите местни дейности в общността „Домашен социален патронаж” и „Топъл обяд“ по операция „3.1 – Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община „Тунджа”.

Чрез Фонд „Социална закрила” са осигурени 32 395.50 лв., а финансовото участие на Община „Тунджа”  е  в размер  на 3 599,50 лв.

Проектът ще се реализира на територията на Община „Тунджа”, в Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” – с. Победа, което е с обхват на доставка на готова храна и топъл обяд в селата Победа, Челник, Козарево, Стара река, Могила, Чарган, Търнава, Асеново, Робово, Сламино и Каравелово.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com