30.01.2023

Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово предстои да бъде утвърдена от Общинския съвет на 30 май

Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2021 – 2031 г. предстои да бъде утвърдена от Общинския съвет на 30 май.  Общината се явява единственият платец на енергийните разходи на обектите от обществения сектор, затова той е главният приоритет пред общинското ръководство. Характерно за този сектор е високата му енергоемкост и остарелите мощности. Като стъпка в тази посока е извършването на газификацията във всички обекти и оборудването им с нови горивни системи и котли.
Подобряването на уличното осветление чрез подмяна на съществуващото с енергийноефективно ще доведе до оптимизиране на енергопотреблението. Друг начин за въздействие върху енергопотреблението в общинския сектор е инсталирането на слънчеви колектори за топла вода в някои общински обекти,
използващи топла вода целогодишно.
В краткосрочен план общината фокусира инициативите си за енергийна ефективност предимно в сектор “Образование”, поради необходимостта от здравословни и безопасни условия на обучение в училищата и детските градини, и в целева група “Улично осветление” – за повишаване на безопасността на движението по улиците и комфортността на обитаване на жилищните зони.
Програмата предвижда да бъде създадено звено за енергийна
ефективност, в което да влизат, както специалисти от общинската
администрация, така и от енергоснабдителните предприятия, специализирани фирми и представители на потребителите.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com