06.02.2023

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Тунджа за 2021 година

П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

П У Б Л И Ч Н О    О Б С Ъ Ж Д А Н Е

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2021 г.

 ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 12.07.2022г. /вторник/ от 12.00ч. В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА.

УЧАСТИЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ.

НЕЛИ СЛАВОВА           / П /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА”   

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com