30.01.2023

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

В Болярово заетите лица по проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 са  14, след като започна да функционира Центърът за комплексни услуги за групи в неравностойно положение в града. Към него от 15 август са назначени социален работник, социален асистент, кариерен консултант и две медицински лица. В центъра се помещава и образователен медиатор, назначен от партньора по проекта – Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

В момента се извършва конкретизиране на целевата група, информиране за услугите, които центърът ще предоставя, както и срещи с потенциални потребители.

Успешно приключи и обучението на 7 души от ромската общност като озеленители и от 13 август те вече са назначени на трудови договори. Част от тях работят в общинския център, останалите в селата.

Основната цел на проектното предложение е подобряване включването и овластяване на ромите чрез въвеждане на ефективни механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.

В проекта на общините Болярово, Смядово и Ветрино партнират и три неправителствени организации.  Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ и Норвежко-българска търговска камара ще играят важна роля за обучение на хората от ромската общност да знаят правата и да осъзнават и познават отговорностите си, да се стремят към всякакъв вид образование, като начин да се справят по-успешно в живота и на трудовия пазар.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com