25.03.2023

Заповед за определяне границите на районите на територията на общината за събиране и транспортиране на битови отпадъци

Кметът на община Болярово Христо Христов издаде заповед за определяне границите на районите на територията на общината, в които ще се извършва организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци и видовете услуги, които ще бъдат предоставяни от общината по поддържането на чистотата в населените места, считано от 1 януари 2023 г.
Услугата събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране се предлага за град Болярово, в това число зоните на месопреработвателното предприятие и бензиностанция „Бургойл“, както и във всички 19 села в рамките на територията на строителните граници.
За общинския център услугата ще се предлага веднъж седмично. Общинският автомобил за сметоизвозване ще посещава, съгласно изготвен предварителен
график, два пъти месечно селата Стефан Караджово, Мамарчево, Голямо Крушево, Воден, Попово, Дъбово, Горска поляна, Шарково, Малко Шарково, Ружица, Ситово, газкомпресорна станция „Странджа“ и ДПЛУИ – с. Малко Шарково. В селата Вълчи извор, Иглика, Крайново, Странджа, Златиница, Оман, Денница и Камен връх услугата ще се предлага веднъж месечно. Услугата „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации” се предлага за всички битови отпадъци, събрани и транспортирани от град
Болярово и от 19-те населени места в общината, те ще се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Елхово и Болярово край село Добрич.
Услугата „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване” ще се извършва във всички населени места на общината.Такса битови отпадъци, както и до сега, ще се събира за трите услуги, като план-сметката ще бъде определена върху реалните разходи на общината за тях. Съгласно Закона за местните данъци и такси, в случай, че Законът
за държавния бюджет за 2023 г. не бъде приет до 25 декември тази година от Народното събрание, план-сметката за такса битови отпадъци се приема от Общинския съвет в срок до 15-и януари.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com