28.01.2023

Започна кампанията по плащане на местните данъци и такси в община Болярово

Започна кампанията по заплащане на местните данъци и такси към Община Болярово за 2023 г. Плащанията могат да се извършват на касата в Центъра за административни услуги в сградата на общината, както и в 19-те кметства и кметски наместничества в общината. Собственици на имоти в общината, които живеят в други населени места, могат да платят и по банков път в ОББ – клон Елхово, банкова сметка: BG04UBBS88888433498000, BIC код UBBSBGSF. Кодовете за видове плащания са както следва:

  • данък върху недвижимите имоти – код 44 21 00;
  • такса битови отпадъци – код 44 24 00;
  • данък върху превозните средства – код 44 23 00.

Плащания на данъчни задължения към община Болярово се приемат и чрез клоновете на Изипей в страната или чрез „Български пощи“.

Справка за дължимите задължения може да се направи на телефон 04741/69-28, както и чрез портала на НАП за справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане № 2410 чрез персонален идентификационен код /ПИК/ на следния линк https://portal.nra.bg/details/liabilities-payment-mdt.

Налогът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства се събират на две вноски до 30 юни и до 31 октомври.  Всички данъчно задължени лица получават 5% отстъпка, ако внесат пълния размер в срок до 30 април.

Във връзка с повишаването на основния лихвен процент от Българската народна банка (БНБ) от Община Болярово съобщават, че просрочените задължения ще се събират с наказателна лихва, която е в размер на 11,42%.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com