29.05.2023

ПЪРВО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

Председателят на ОбС инж. Иван Митев свика първото за годината заседание на ОбС на 26.01.2023 г. от 10:00 ч., в Залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа, със следният проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и финанси, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община гр. Стралджа и Председателя на Общински съвет – гр. Стралджа за периода от 01.10.2022г. до 31.12.2022г.
2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на животновъдни обекти,
притежаващи пасищни животни.
3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно заявление с Вх.No ТСУИЕ – 1672/ 19.08.2022г. от ЕОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от Йонко Николов Николов – управител за одобряване на ПУП-ПП, касаещ трасе на ел. кабел от ПИ No11661.220.173 по КК земл. с. Воденичане, общ. Стралджа до бъдеща повишаваща п/ст „Стралджа“.
4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно приемане на мониторингов доклад на община Стралджа за 2022г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода /2021 – 2030г./.
6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно Приемане на общински план за младежта за 2023 година на община Стралджа.
7. Докладна записка от Гроздан Иванов – зам.-кмет и председател на МКБППМН, относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа през 2022г.
8. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС – гр. Стралджа, относно отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от м. юли
2022 г. до м. декември 2022 г. /вкл./

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com