04.10.2022

Четиридесет второ заседание на Общински съвет-Болярово

На 29 ноември 2018 год. Общински съвет-Болярово проведе своето четиридесет и второ заседание.

На него местните депутати разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно:  отчет за работата на вестник „Крайгранична искра” за 2018 година; отчет за работата на общинска администрация, кметове и кметски наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2018 година; организацията на работа на общинска администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и административно – наказателната практика за периода 2017 година и до месец октомври 2018 година; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2018 година;  отдаване под наем за 2018-2019 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Вълчи извор, с. Попово, с. Дъбово и с. Крайново; отдаване под наем на части от поземлени имоти общинска собственост в землището на с. Странджа за срок от десет години; продажба на недвижим имот /земеделска земя/ – частна общинска собственост в землището на с. Шарково; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Горска поляна, община Болярово, представляващ ПИ V-130 в кв. 13 по плана на селото; приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и отмяна на Наредба № 10 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета с решение на Общински съвет – Болярово с решение № 277 от 31.01.2006 година; ново обсъждане на решение № 502/30.10.2018 г. относно Предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост в с. Шарково на „Български пощи“ ЕАД; маркиране на дървесина в общинския горски фонд на територията на община Болярово; издаване на разрешително от кмета на община Болярово за водовземане от води – публична общинска собственост, представляващ язовир с № 83051.37.115 в землището на с. Шарково по реда на  чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите; издаване на разрешително от Кмета на Община Болярово за водовземане от води – публична общинска собственост, представляващ язовир с № 000161 в землището на с. Попово по реда на  чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com