29.03.2023

ДОБРИ ПРАКТИКИ СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ

 

  ДОБРИ ПРАКТИКИ СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ

В края сме на нашата едномесечна информационна кампания на тема „Гражданско участие за прозрачна и ефективна местна власт“, която стартира на 9 септември 2022 г. и е част от проект „Активните граждани променят местните политики“, изпълняван от Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ /ЦОПСИ/ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. В заключителната част на кампанията ви предлагаме възможността да се запознаете накратко с 3 добри практики, свързани с гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на обществени политики.

  1. Проект „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво“

 Проектът е насочен към създаването на механизми за подобряване на местния потенциал за взаимодействие между структурите на гражданското общество и местната власт за отговорно, споделено и динамично управление. Дейностите по проекта включват: изготвяне на анализ на дефицитите и потенциала за внедряване на ефективни механизми за гражданско участие на жителите на общините от Югоизточен район за планиране / Стара Загора, Ямбол и Сливен/; проучване на добри международни практики и такива на местно ниво; създаване на пилотен модел за граждански консултации; провеждане на обществени събития за повишаване на информираността и изграждане на капацитет за гражданско   участие при изпълнение и мониторинг на местни политики.

Основна проектна дейност е създаването и прилагане на модел за граждански консултации, участие и мониторинг. Целта е да се апробира модел на взаимодействие между администрацията, структурите на гражданското общество и бизнеса в процеса на вземане на решение, свързано с конкретна инициатива в една пилотна община. За целта в рамките на проекта е създадена Лаборатория за гражданско участие, представляваща работна група, натоварена със задачата да идентифицира и анализира нуждите и потенциала на местните общности и да предложи решения, отговарящи максимално на очакванията, посредством конкретна инициатива (пилотен практически казус) и разработване на Стратегия за гражданско участие.

Подробности на: https://www.burgas.bg/bg/posts/view/42773/

 

  1. Индекс за гражданско здраве 2021 г.

Индексът за гражданско здраве (Индекс) е базиран на социологически проучвания, разработени от фондация „Софийска платформа“ и „Глобал Метрикс“ в рамките на програма „Европа като общност на граждани“, финансирана от Stiftung Mercator. За целите на Индекса терминът „гражданско здраве“ е дефиниран като „моментната съвкупност на различните компоненти на гражданското участието и условията за неговото реализиране“.

Защо е необходим Индекс за гражданско здраве?

Във времена на продължаваща пандемия и война, но и далеч преди тя да настъпи, поне две тенденции, които наблюдаваме, придават на гражданското здраве (участие) особена нова актуалност. Това са растящото разочарование на гражданите от начина, по който демокрациите се справят с проблемите на нашето съвремие, и растящата подкрепа към лидери с „твърда ръка“. И двете поставят демокрацията в състояние на ерозия. И двете правят нуждата от стимулиране на участието особено съществена. За да бъде възможно това, процесът и условията на реализация на гражданско участие трябва да бъдат изследвани. Ето защо настоящият Индекс се опитва да създаде механизъм за измерване и устойчиво проследяване на промените на обществените нагласи в България в бъдеще.

С какво е различен настоящият Индекс?

През последните години както в България, така и в сравнителен контекст, са проведени множество проучвания чрез прилагане на различни подходи, свързани с процеса на гражданско участие. Всяко от тях допринася за разбирането на текущите процеси. В основата на настоящия Индекс е разбирането, че е необходимо да се потърси холистичен и последователен поглед към гражданското участие. Това ще даде, от една страна, цялостна картина на моментното състояние на участието и ще послужи като механизъм за ранно предупреждение за потенциална ерозия на демократичния процес. От друга страна, систематичният подход ни помага да разберем какво е влиянието на отделните процеси, имащи отношение към гражданското участие. На трето място, това по-добро разбиране ще спомогне за прецизното дефиниране на ефективни граждански инициативи и политики за подпомагане и насърчаване на гражданското участие.

Подробности по тази тема може да намерите в доклада на: https://dev.childish.eu/sp/public/system/fileman/Uploads/Resume_value%20of%20the%20CHI%202021/Resume_results_Civic%20Health%20Index_2021.pdf

  1. Осигуряване на възможности за питания по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

 През 2019 г. сдружение „АНПОРТ“ реализира на територията на област Ямбол проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. В хода на изпълнение на проекта екипът на сдружението подаде 6 заявления по ЗДОИ до всяка от наблюдаваните целеви институции, в които се съдържаха общо 53 въпроса. Подаването на заявленията до общините Болярово, Елхово и Стралджа стана по официалната електронна поща, а до Областна администрация Ямбол, Община Тунджа и Община Ямбол чрез внасяне на гишетата за административно обслужване на гражданите. От 6-те наблюдавани институции единствено в Община Ямбол не беше прието нашето желание, посочено в Заявлението по ЗДОИ, да получим търсената информация в електронен вид на официалния имейл адрес на нашето сдружение.

В посочения от закона срок получихме на официалния имейл адрес на сдружение АНПОРТ отговорите по ЗДОИ от следните публични институции: Областна администрация Ямбол; Общините – Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа. В посочения от закона срок потърсихме отговорите по ЗДОИ и от Община Ямбол, на приемното гише, но те все още не бяха готови (тогава кмет на общината е  г-н Георги Славов).

 

Получените отговори по ЗДОИ от 5-те публични институции са достъпни на сайта на сдружение АНПОРТ, начална страница-„Гражданска платформа-Резултати от проведените…“, или директно чрез линка http://www.angort.org/results.html.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com